Zastupování osoby mladší 15 let při prodlužování dočasné ochrany

Za osoby mladší 15 let může provést registraci k prodloužení dočasné ochrany pouze jejich zletilý, oprávněný zástupce. Pokud tedy zastupujete nezletilou osobu, musíte prokázat vazbu, která vás k tomu opravňuje.

Za účelem prokázání vazby mohou být použity různé dokumenty v závislosti na tom, koho zastupujete. S těmito dokumenty a dokladem totožnosti
se následně dostavte na pracoviště k vylepení vízového štítku.


Jakým způsobem je možné prokázat vazbu?

Vazbu prokážete dokumentem, který vás opravňuje k zastupování nezletilého. Druh dokumentu, který bude od vás vyžadován, se liší v závislosti na vaší vazbě k dítěti. Dokumenty k prokázání vazby mohou být předloženy v ukrajinském, ruském a anglickém jazyce. V jiných jazycích je nutný jejich úředně ověřený překlad.


Jaké konkrétní dokumenty je možné k prokázání této vazby použít?

Níže je k dispozici seznam příkladů dokumentů, kterými lze prokázat vaši vazbu k dítěti v závislosti na vašem vztahu.

Pokud zastupujete:

své vlastní dítě (jste rodič)

doložte vazbu:

 • rodným listem (příklad 1, příklad 2 nebo příklad 3) (ze kterého bude váš vztah k dítěti patrný), nebo
 • cestovním dokladem (pasem), kde dítě máte, jako jeho rodič, zapsáno, nebo
 • čestným prohlášením, učiněným před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (příklad).

vnouče (jste prarodič dítěte)

doložte vazbu:

 • sérií rodných listů (příklad 1, příklad 2 nebo příklad 3), pomocí kterých prokážete přímou linii rodinných vazeb. To znamená rodný list rodiče dítěte, který je zároveň vaším potomkem, a rodný list zastupovaného dítěte, nebo
 • rodným listem dítěte spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů dítěte (příklad 1 nebo příklad 2) (může se jednat například o plnou moc k výjezdu dítěte do zahraničí), nebo
 • čestným prohlášením, učiněným před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (příklad).

svého bratra nebo sestru (jsem sourozenec starší 18 let)

doložte vazbu:

 • sérií rodných listů (příklad 1, příklad 2 nebo příklad 3) (svým rodným listem a rodným listem vašeho sourozence), nebo
 • rodným listem vašeho sourozence spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů (příklad 1 nebo příklad 2) (může se jednat například
  o plnou moc k výjezdu dítěte do zahraničí), nebo
 • čestným prohlášením, učiněným před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (příklad).

nezletilé dítě na základě jiné vazby (jsem jiná příbuzná nebo blízká osoba, pěstoun, opatrovník nebo poručník a k zastupování dítěte jsem byl určen úředním orgánem)

doložte vazbu:

 • oficiálním rozhodnutím úředního orgánu (může se jednat například o rozhodnutí o svěření do péče (příklad), o opatrovnictví (příklad), dohodu mezi pěstounem a rodiči spolu s průkazem o zapsání do seznamu pěstounů nebo rozhodnutí ukrajinského městského úřadu
  o svěření do pěstounské péče nebo ustanovení opatrovníka (příklad 1, příklad 2 nebo příklad 3) atd. Akceptována jsou rozhodnutí českých
  i ukrajinských orgánů), nebo
 • rodným listem dítěte spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů dítěte (příklad 1 nebo příklad 2) (může se jednat například o plnou moc k výjezdu dítěte do zahraničí), nebo
 • čestným prohlášením, učiněným před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (příklad).