Zastavení řízení

Zastavení řízení je ukončením řízení bez věcného projednání žádosti, které se činí usnesením. Řízení se zastaví, jakmile se Ministerstvo vnitra dozví o důvodech pro zastavení a má k němu podklady, aniž by provádělo další dokazování a shromažďování podkladů.


Pokud správní orgán řízení o vaší žádosti zastaví, znamená to, že se jí dále nezabývá. To znamená, že jí nebude vyhověno a pobytové oprávnění vám nebude vydáno nebo jeho platnost prodloužena.

Důvody k zastavení řízení se mohou vyskytnout jak na začátku řízení, v jeho průběhu, a to až do okamžiku vydání rozhodnutí.

Obecné důvody zastavení řízení upravuje v § 66 zákon 500/2004 Sb., správní řád. Dle něj správní orgán usnesením zastaví řízení o žádosti, pokud:

  • Jste vzali svou žádost zpět (zpětvzetí žádosti), pokud je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé.
  • Podaná žádost byla zjevně nepřípustná.
  • Jste v určené lhůtě neodstranili podstatné vady v žádosti, které brání v pokračování řízení.
  • Jste ve stanovené lhůtě nezaplatili správní poplatek (kolkovou známku), pokud je pro daný úkon stanoven.
  • Se žádost stala zjevně bezpředmětnou.
  • Žadatel nebo žadatelé zemřeli.
  • Byla zjištěna překážka podle § 48 odst. 1 správního řádu.

Speciální důvody vedoucí k zastavení řízení o žádosti o pobytové oprávnění jsou dále upraveny v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.