Obecné informace pro ubytovatele

Pokud poskytujete službu ubytování a ubytováváte cizince, vztahuje se na vás povinnost oznámit tento fakt Policii České republiky. Přečtěte si, o co jde a koho se to týká.


Kdo je ubytovatel?

Ubytovatelem se rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců. Výjimkou je, pokud jsou ubytovaní s ubytovatelem osoby blízké.


Co znamená ubytování?

Ubytováním se rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s podobným obsahem.Objekt ubytování musí být vždy označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a musí být podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Povinnosti ubytovatele

Jako ubytovatelé máte povinnost oznámit ubytování cizinců Policii České republiky do 3 pracovních dnů po ubytování cizince.

Pokud máte ubytování jako předmět svojí podnikatelské činnosti, tak jste jako ubytovatelé povinni oznamovat ubytování cizince přes Internetovou aplikaci Ubyport, která je dostupná na webu Policie ČR.

Pokud nemáte ubytování jako předmět svojí podnikatelské činnosti, tak jste jako ubytovatelé povinni oznámit ubytování cizince. Můžete tak učinit papírovým přihlašovacím tiskopisem, jiným listinným dokumentem obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu nebo prostřednictvím aplikace Ubyport.

Bližší informace, například co je to domovní kniha nebo jak pracovat s Ubyportem najdete na webu Policie České republiky. Na stejném webu najdete také kontakty na cizineckou policii.

Doklad o ubytování

Tento doklad slouží k prokázání skutečnosti, že cizinci mají na území zajištěno ubytování. Podívejte se na více informací k dokladu o ubytování.

Na žádost cizince jsou ubytovatelé povinni vydat doklad o zajištění ubytování s uvedením doby, po kterou je ubytování zajištěno.

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince

Pokud ubytováváte cizince, máte v odůvodněných případech právo podat návrh na zrušení údaje o místu jejich hlášeného pobytu.


Za jakých podmínek můžete návrh podat?

  • Návrh musíte podat jako vlastník nebo osoba oprávněná k užívání objektu.
  • Právo na užívání objektu ze strany cizinců zaniklo a cizinci současně tento objekt, nebo jeho vymezenou část, již nevyužívají.
  • Podání musíte odůvodnit.


Jak návrh podat?

  1. Vyplňte formulář k tomu určený.
  2. Návrh podejte osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. K podání můžete využít podatelny Ministerstva vnitra, případně návrh podejte na pracovišti Odboru azylové  a migrační politiky podle adresy objektu ubytování.
  3. Při podání žádosti je nutné uhradit správní poplatek 100 Kč za každou osobu, a to ve formě kolkových známek (kolků). Kolky k žádosti přiložte. Pokud budete návrh zasílat datovou schránkou, budete vyzváni na uhrazení správního poplatku převodem na účet.


Jak postupuje Ministerstvo vnitra?

Návrh bude vyřizován ve správním řízení. Účastníky tohoto řízení jsou ubytovatelé i dotčení cizinci. Rozhodnutí o návrhu se následně doručí ubytovatelům i dotčeným cizincům.

V případě osob, kterým je uděleno dlouhodobé vízum nebo mají povolení k dlouhodobému pobytu (včetně například zaměstnaneckých a modrých karet), je návrh na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu podnětem ke zrušení celého pobytového oprávnění.


Jak zjistíte, kdo je hlášený v nemovitosti, kterou vlastníte?

Cizinci pobývající v České republice mají ze zákona povinnost hlásit změnu bydliště. Při hlášení nové adresy jsou automaticky odhlášeni i z té staré a není tedy v tomto případě nutné rušit údaj o místu hlášeného pobytu.

Pokud je nájemní smlouva nebo doklad o ubytování vystaven na dobu určitou, a její platnost již uplynula, nedochází automaticky ke zrušení údaje o místě hlášeného pobytu cizince. V případě, že si nepřejete, aby byl daný cizinec na adrese nadále evidován, podejte návrh na zrušení tohoto údaje.

Pokud máte jako ubytovatel pochybnosti o tom, kdo má hlášené místo pobytu v objektu, který vlastníte nebo užíváte, můžete si seznam těchto osob vyžádat od Ministerstva vnitra. Žádost můžete podat osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.