Trvalý pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy

Cizinci svěření do náhradní výchovy mají právo trvalého pobytu na území České republiky. Toto právo vzniká přímo ze zákona a není k němu potřeba rozhodnutí Ministerstva vnitra.


Koho se toto oprávnění k trvalému pobytu týká?

Trvalý pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy se týká výhradně dětí svěřených pravomocným rozhodnutím českého soudu do péče nahrazující péči rodičů, například:

 • svěření dítěte do péče jiné osoby,
 • předání dítěte do péče budoucího osvojitele,
 • jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte (za podmínky, že o dítě i osobně pečuje),
 • svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči,
 • nařízení ústavní výchovy.

Dítě musí být mladší 18 let.

Alespoň jedna fyzická osoba, které je dítě svěřeno, musí být přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky nebo se musí na území České republiky nacházet ústav, ve kterém je dítě umístěné.


Jaká jsou práva a povinnosti cizinců svěřených do náhradní výchovy?

 • Do 15 let může dítě pobývat v České republice bez cestovního dokladu.
 • Nejpozději 30 dní po dosažení věku 15 let musí dítě na pracovišti Ministerstva vnitra osobně požádat o vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu. K této žádosti je potřeba předložit cestovní doklad a fotografii.
 • Ministerstvo vnitra musí cizinci svěřenému do náhradní výchovy na požádání vydat potvrzení o pobytu. Podmínkou je předložení pravomocného rozhodnutí o svěření do náhradní výchovy. Osoby, které mohou potvrzení převzít:
  • cizinec sám, pokud je starší 15 let, nebo
  • fyzická osoba, které byl cizinec svěřen, nebo
  • pracovník ústavu, kam byl cizinec umístěn, nebo
  • opatrovník, který vystupuje jménem cizince.

Pobyt cizinců svěřených do náhradní výchovy po dosažení věku 18 let

 • Cizinci, kteří byli svěřeni do náhradní výchovy před dosažením věku 15 let, mohou na území oprávněně pobývat na základě trvalého pobytu i po dosažení věku 18 let.
 • Cizinci, kteří byli svěřeni do náhradní výchovy po dosažení věku 15 let, musí po dosažení věku 18 let podat žádost o trvalý pobyt podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců (z humanitárních důvodů). Tuto žádost je potřeba podat do 60 dnů po dosažení věku 18 let. Oprávnění k trvalému pobytu je v tomto případě platné až do pravomocného rozhodnutí o žádosti (tedy nejčastěji převzetím rozhodnutí). Pokud v tomto případě nepodají cizinci žádost o vydání povolení k trvalému pobytu do 60 dnů od dovršení 18. narozenin, jejich oprávnění k trvalému pobytu na území zaniká.