Nepřetržitý pobyt

Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá občanům třetích zemí, kteří ke dni podání žádosti pobývají na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 5 let. Na této stránce zjistíte, co se do doby nepřetržitého pobytu počítá.


Do doby nepřetržitého pobytu se s níže uvedenými výjimkami započítávají celou svou délkou:

 • doba pobytu na území s dlouhodobým vízem a s povolením k dlouhodobému pobytu,
 • doba pobytu na území s dlouhodobým vízem a s povolením k dlouhodobému pobytu (včetně doby, po kterou cizinec pobýval na území oprávněně na základě fikce pobytu),
 • doba pobytu v postavení azylanta nebo s doplňkovou ochranou v České republice,
 • doba pobytu v postavení držitele modré karty v jiném členském státě EU, pokud:
  • jste držiteli modré karty v České republice, a na základě tohoto oprávnění zde pobýváte minimálně 2 roky a zároveň
  • váš pobyt na území jiného státu Evropské unie v postavení držitele modré karty byl delší než 1 rok.
 • v případě držitelů modrých karet doba pobytu za účelem vědeckého výzkumu či studia v jiném členském státě EU
 • doba pobytu na základě povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, včetně doby, po kterou bylo vedeno řízení o žádosti. A to pokud vám Ministerstvo vnitra přechodný pobyt ukončilo a vy jste následně:
  • získali dlouhodobý pobyt nebo
  • rovnou zažádali o povolení k trvalému pobytu.

Pokud vám Ministerstvo vnitra přechodný pobyt neukončilo, můžete žádat o trvalý pobyt jako rodinný příslušník občana Evropské unie.


Do doby nepřetržitého pobytu se započítávají jednou polovinou:

 • doba pobytu na území na dlouhodobé vízum za účelem studia a na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia,
 • doba, po kterou bylo vedeno řízení o udělení mezinárodní ochrany, které vedlo k rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany, a to včetně doby řízení o žalobě nebo o kasační stížnosti, pokud řízení trvalo méně než 18 měsíců.

Nepřetržitost pobytu je zachována i v případě nepřítomnosti na území České republiky, a to při splnění těchto podmínek:

 • Jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců a v součtu nepřesáhla 310 dnů. Nepřítomnost se v tomto případě započítává do doby pobytu.
 • Jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 10 po sobě jdoucích měsíců a v součtu nepřesáhla 560 dnů, pokud jste byli svým zaměstnavatelem pracovně vysláni do zahraničí. Pokud jste byli členy statutárního orgánu zaměstnavatele, který vás vyslal do zahraničí, nepřítomnost se do doby pobytu nepočítá.
 • Jedno období nepřítomnosti nebylo delší než 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů. Mezi závažné důvody se řadí například těhotenství a narození dítěte, onemocnění, studium nebo odborné školení. Nepřetržitost pobytu je v tomto případě zachována, ale období se do doby pobytu nezapočítává. Pokud jste tedy například pobývali na území České republiky 5 let a 2 měsíce a z toho jste 12 měsíců ze závažných důvodů pobývali mimo Českou republiku, považuje se váš pobyt za nepřetržitý, ale pro účely podání žádosti se započítají pouze 4 roky a 2 měsíce.


Do doby nepřetržitého pobytu se nezapočítává doba:

 • pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo na mimořádné pracovní vízum,
 • pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území. To neplatí v případě následného pobytu na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu,
 • pobytu za účelem au-pair,
 • vyslání na území České republiky zahraničním zaměstnavatelem nebo zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou,
 • výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu do výkonu trestu odnětí svobody se přerušuje i doba nepřetržitého pobytu na území, a to až do doby propuštění z výkonu trestu.