Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu je doklad, který škola nebo jiná právnická osoba vydává svým studentům. Potvrzením prokazujete příslušnost ke škole, kterou studujete, a potřebujete ho například při podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobyt za účelem studia. Při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu také může sloužit jako doklad o volném přístupu na trh práce.

Potvrzení musí obsahovat:

  • Název a sídlo subjektu (školy)
  • Podpis oprávněné osoby
  • Razítko subjektu
  • Místo a datum vystavení potvrzení

Dále musí být na potvrzení uvedené některé důležité údaje o vás:

  • Jméno a příjmení
  • Státní příslušnost
  • Datum narození
  • Délku předpokládaného vzdělávacího pobytu v České republice
  • Název nebo druh vzdělávacího programu, včetně upřesnění formy studia (například prezenční, kombinované, dálkové nebo počet hodin studia za týden),
  • Případně informaci o tom, že je vzdělávání uskutečňováno v rámci výměnného pobytu.

Do žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia nebo o dlouhodobý pobyt za účelem studia musíte potvrzení o studiu dodat v originále nebo úředně ověřené kopii.