Doklad o absolvování stáže

Doklad o absolvování stáže je povinnou náležitostí žádostí o dlouhodobé vízum za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, pokud žádost podáváte jako stážisté.


Doklad předložte v originále nebo úředně ověřené kopii ve formě dohody s hostitelskou organizací o stáži u příslušné instituce, kde budete stáž vykonávat. Z této smlouvy musí být patrno, že stáž zahrnuje teoretickou a praktickou přípravu a zároveň musí obsahovat:

  • Popis programu stáže, včetně vzdělávacího cíle nebo osnov výuky
  • Dobu trvání stáže, podmínky umístění a dohledu v rámci stáže
  • Dobu, po kterou mají stážisté pracovat
  • Popis právního vztahu mezi stážisty a hostitelskou organizací

Zároveň musíte spolu s tímto předložit doklad prokazující, že studujete v programu zakončeném vysokoškolským vzděláním, nebo že během dvou let předcházejících podání žádosti jste získali vysokoškolský titul.