Kdo jsou občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci

Kdo je občan Evropské unie?

Občan Evropské unie je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska. Podobná práva jako na občany Evropské unie se vztahují také na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska a některé občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří jsou k podání žádosti oprávněni i po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (po BREXITu).


Kdo je rodinný příslušník občana Evropské unie?

Rodinný příslušník občana Evropské unie je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států, včetně občana České republiky přihlášeného k trvalému pobytu na území.

Rodinní příslušníci se dělí na blízké a vzdálené.

Za blízkého rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje:

 • manžel nebo manželka,
 • registrovaný partner nebo partnerka stejného pohlaví,
 • rodič občana mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje,
 • potomek (syn, dcera, vnuk, vnučka) občana Evropské unie mladší 21 let,
 • potomek manžela či manželky občana Evropské unie mladší 21 let,
 • potomek nebo předek (rodiče, prarodiče) občana Evropské unie, který je nebo bezprostředně před vstupem na území byl závislý na výživě nebo nutné péči (uspokojování základních potřeb) občana Evropské unie,
 • potomek nebo předek manžela či manželky občana Evropské unie, který je nebo bezprostředně před vstupem na území byl závislý na výživě nebo nutné péči (uspokojování základních potřeb) občana Evropské unie.

Za vzdáleného rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje:

 • ostatní příbuzní (například sestra, bratr, sestřenice, bratranec, teta nebo strýc), kteří zároveň:
  a) jsou v zemi původu vyživovaní tímto občanem, nebo
  b) jsou v zemi původu členy domácnosti tohoto občana, nebo
  c) vyžadují osobní péči tohoto občana z vážných zdravotních důvodů,
 • druh nebo družka, pokud doloží trvalý partnerský vztah.