Výjezdní příkaz

Výjezdní příkaz je doklad, který je cizincům udělován za účelem vycestování z České republiky. Může se tak stát například v případě, že se na území nacházejí po zrušení nebo uplynutí doby platnosti pobytového oprávnění nebo v případě správního vyhoštění. 

Výjezdní příkaz z moci úřední uděluje policie nebo Ministerstvo vnitra

Policie udělí výjezdní příkaz v těchto případech: 

 • po zrušení nebo uplynutí platnosti krátkodobého víza,  
 • po ukončení přechodného pobytu na území,
 • při vydání rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo rozhodnutí, kterým byla stanovena doba k vycestování, 
 • při správním vyhoštění. 

Ministerstvo vnitra udělí výjezdní příkaz nejčastěji v těchto případech: 

 • po zrušení nebo uplynutí platnosti dlouhodobého víza,
 • po nepřiznání postavení osoby bez státní příslušnosti,
 • po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, pokud uplynula platnost víza, 
 • po zrušení nebo zániku platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, 
 • po zrušení přechodného pobytu občana Evropské unie a rodinného příslušníka občana Evropské unie,
 • po ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu.

Výjezdní příkaz se ve většině případů nevydává cizincům, kteří po uplynutí platnosti pobytového oprávnění mohou na území České republiky pobývat po dobu 90 dnů na základě bezvízového pobytu.

Načítavání obsahu


Jak výjezdní příkaz vypadá?

Vyznačuje se do cestovního dokladu formou štítku, v odůvodněných případech může být vyznačen mimo cestovní doklad. 


Jaká je platnost výjezdního příkazu? 

Nejvýše 30 dnů. V případě ukončení přechodného pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, bude výjezdní příkaz udělován na dobu minimálně 30 dnů.

Přesnou dobu platnosti stanoví a ve výjezdním příkazu vyznačí policie nebo Ministerstvo vnitra.


Co vám výjezdní příkaz umožní? 

Výjezdní příkaz vás opravňuje k  pobytu na území po dobu určenou ve výjezdním příkazu. Vycestováním z území platnost výjezdního příkazu zaniká.


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s výjezdním příkazem? 

Pokud vám byl udělen výjezdní příkaz, musíte ve stanovené lhůtě opustit území České republiky. V době platnosti výjezdního příkazu nemůžete žádat o udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. Výjimky jsou: 

 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, 
 • dlouhodobého víza za účelem strpění na území, 
 • žádost o povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu pro blízké rodinné příslušníky občanů EU. 

Jak můžete s uděleným výjezdním příkazem vycestovat, pokud se na vás v rámci Schengenského prostoru vztahuje vízová povinnost? 

Letecky:  
Na výjezdní příkaz není možné tranzitovat přes jiné státy Schengenského prostoru. Českou republiku musíte opustit přímým letem do státu mimo Schengenský prostor.  

V případě, že není jiná možnost, než tranzit přes jiné schengenské státy, musíte si na zastupitelském úřadu dané země, přes kterou budete tranzitovat, vyřídit vstupní vízum. Pokud se pokusíte na území jiného schengenského státu vstoupit pouze s výjezdním příkazem, mohou nastat následující situace: 

 • nemusíte být v České republice vpuštěni na palubu letadla, 
 • můžete být po vstupu na území jiného schengenského státu zadrženi, 
 • může vám být po vstupu na území jiného schengenského státu uděleno správní vyhoštění, které může vést k zákazu vstupu na území Schengenského prostoru v budoucnosti. 

Po zemi:  
Ani v tomto případě není možné z vlastní iniciativy tranzitovat přes jiné schengenské státy pouze s výjezdním příkazem. Existuje však speciální mechanismus, který pozemní tranzit přes jiné schengenské státy dovoluje, a to autem, autobusem, popřípadě vlakem. Pokud byste tohoto mechanismu chtěli využít, musíte se obrátit na oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie. Zajištění pozemního tranzitu přes cizineckou policii není vyřizováno na počkání, a proto doporučujeme, abyste se na oddělení pobytových agend cizinecké policie obrátili nejpozději 10 dní před plánovaným odjezdem. 

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra také realizuje program dobrovolných návratů. Podívejte se, zda splňujete podmínky pro přihlášení do tohoto programu