Řízení nepovoleno

Ministerstvo zamítlo vaši žádost nebo zastavilo řízení vedené o této žádosti. V souvislosti s tím obdržíte písemné rozhodnutí nebo usnesení. Proti rozhodnutí i usnesení je možné do 15 dnů od oznámení podat odvolání.


Rozhodnutí o zamítnutí žádosti má tři základní části:

  1. Výrok: Obsahuje konkrétní zákonná ustanovení, podle kterých žádosti nebylo vyhověno. Také je zde popsaná případná povinnost vycestovat, včetně lhůty pro toto vycestování.
  2. Odůvodnění: Popisuje, proč byla žádost zamítnuta a na základě jakých dokumentů a důkazů bylo o vaší žádosti rozhodnuto.
  3. Poučení: Informuje vás, jak máte postupovat, pokud se chcete odvolat proti tomuto rozhodnutí.

Usnesení o zastavení řízení má tři základní části:

  1. Výrok: Obsahuje konkrétní zákonné ustanovení, podle kterého bylo řízení zastaveno.
  2. Odůvodnění: Popisuje postup a důvody, které vedly k zastavení řízení.
  3. Poučení: Informuje vás, jak máte postupovat, pokud se chcete odvolat proti tomuto usnesení.