Lhůty a jejich počítání

Lhůta je časové období, ve kterém můžete uplatnit nějaké své právo nebo musíte splnit nějakou svou povinnost. Lhůta je nejčastěji určována ve dnech. Pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pokud existují pochybnosti o zachování lhůty, považuje se za zachovanou, dokud se neprokáže opak.


Lhůty, které musíte dodržet vy jako cizinci

Lhůty jsou stanoveny zákony – například lhůty pro podání žádosti nebo oznámení změn, případně lhůty pro odvolání. Lhůty mohou být také určeny správním orgánem, například lhůty pro doplnění žádosti o další listiny nebo odstranění vad v žádosti, nejčastěji formou výzvy. 


Jak se počítá lhůta určená výzvou?

Lhůta uvedená ve výzvě začíná běžet den po převzetí výzvy.


Může být lhůta prodloužena?

Pokud se jedná o lhůtu určenou ministerstvem ve výzvě, můžete požádat o její prodloužení, a to osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zmocněného zástupce.

O prodloužení lhůty si můžete požádat pouze předtím, než daná lhůta uplyne. V případě podání žádosti poštou tak učiňte s dostatečným předstihem. Pro počítání lhůty je rozhodující datum podání do poštovní přepravy nebo datum odeslání datovou schránkou či e-mailem.


Lhůty, které musí dodržet ministerstvo

Lhůty, v rámci kterých má Ministerstvo vnitra vydat rozhodnutí o žádosti o pobytová oprávnění, jsou stanoveny zákonem o pobytu cizinců a případně správním řádem.

Pokud je řízení přerušeno nebo je k tomu zákonný důvod, lhůta přestává běžet. Děje se tak od prvního dne, kdy nastal některý z důvodů k přerušení řízení. Zároveň lhůta pro vydání rozhodnutí neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo. To platí i v případě, že řízení bylo přerušeno v okamžiku, kdy do vydání rozhodnutí zbývala jen lhůta kratší 15 dnů.


Jaké jsou základní lhůty pro vydání rozhodnutí?

Typ žádosti Podáno na ZÚ Podáno v ČR osobně Podáno v ČR poštou Podáno v ČR datovou schránkou nebo e-mailem Zákonné ukotvení
Vízum k pobytu do 90 dnů Do 15 dnů ode dne podání žádosti x x x Čl. 23 vízového kodexu
Vízum k pobytu nad 90 dnů 90–⁠120 dnů ode dne podání x x x § 169t odst. 2 ZPC
Vízum k pobytu nad 90 dnů studium, pedagogická činnost a vědecký výzkum, nebo sezónní zaměstnávání 60 dnů ode dne podání x x x § 169t odst. 2 ZPC
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů x 14 dnů ode dne podání x x § 169t odst. 4 ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU 120 dnů ode dne podání 120 dnů ode dne podání x x § 169t odst. 6 písm. a) bod 5. ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu společné soužití rodiny 270 dnů ode dne podání 270 dnů ode dne podání x x § 169t odst. 6 písm. a) bod 6. ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu studium, vědecký výzkum, rodinný příslušník výzkumného pracovníka 60 dnů ode dne podání 60 dnů ode dne podání x x § 169t odst. 6 písm. a) bod 2. ZPC
Modrá karta 90 dnů ode dne podání 90 dnů ode dne podání x x § 169t odst. 6 písm. d) ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu společné soužití s držitelem modré karty, nebo s dlouhodobým pobytem za účelem investování 90 dnů ode dne podání 180 dnů ode dne podání x x § 169t odst. 6 písm. a) bod 4. ZPC
Zaměstnanecká karta 60 dnů ode dne podání; 90 dnů ode dne podání ve zvlášť složitých případech, nebo pokud MV ČR žádalo o vydání závazného stanoviska 60 dnů ode dne podání; 90 dnů ode dne podání ve zvlášť složitých případech, nebo pokud MV ČR žádalo o vydání závazného stanoviska x x § 169t odst. 6 písm. c) ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu podané na území x 60 dnů ode dne podání x x § 169t odst. 6 písm. a) bod 5. ZPC
Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za stejným účelem x 60 dnů ode dne podání 60 dnů ode dne doručení MV ČR 60 dnů ode dne doručení MV ČR § 71 SŘ
Osvědčení o registraci x 30 dnů ode dne podání 30 dnů ode dne doručení MV ČR 30 dnů ode dne podání § 71 SŘ
Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU x 60 dnů ode dne podání 60 dnů ode dne doručení MV ČR 60 dnů ode dne podání § 169t odst. 6 písm. f) ZPC
Povolení k trvalému pobytu 180 dnů ode dne podání 60 dnů ode dne podání x x § 169t odst. 6 písm. g) bod 1., 2., 3. ZPC
Prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza strpění x 30 dnů ode dne podání x x § 169t odst. 4 ZPC