Pravidla využívání Informačního portálu pro cizince a internetového objednávání


Obecné

1. Služba internetového objednávání prostřednictvím informačního portálu pro cizince (dále jen služba) je zřízená Ministerstvem vnitra pro cizince dle ust. § 1 odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb.
2. Cizinci s dočasnou ochranou je umožněno objednání pouze v souvislosti s registrací k prodloužení dočasné ochrany.
3. Služba je dostupná pro osoby starší 15 let v kontextu ust. § 178 zák. č. 326/1999 Sb. Za osobu mladší 15 let jedná její zákonný zástupce.
4. Služba je dostupná prostřednictvím webového odkazu na oficiálních webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).
5. Službu nelze používat bez platné e-mailové adresy. Každý uživatel musí disponovat svou vlastní jedinečnou e-mailovou adresou a využívat pro účely služby právě jednu e-mailovou adresu. E-mailové adresy není možné sdílet pro více uživatelů.
6. Každý uživatel může disponovat pouze jedním jedinečným ověřeným účtem.
7. Služba zpracovává a uchovává osobní údaje uživatelů, a to nejvýše v rozsahu zákonného zmocnění správního orgánu. Dále služba zpracovává a uchovává kontaktní informace uživatelů v podobě e-mailu a případně telefonního čísla, které uživatelé sami a dobrovolně sdělí.
8. V případě mimořádných provozních událostí (např. technická havárie) si správce služby vyhrazuje právo zrušit termín rezervace, o čemž bude cizinec informován, případně také blokovat přístup ke službě.
9. Správce služby si dále vyhrazuje právo blokovat přístup do služby či pozastavit její funkčnosti v případě ohrožení bezpečnosti služby či osobních údajů uživatelů.
10. Z důvodu uvedeného v bodě 9 může dojít také k blokaci konkrétních IP adres, ze kterých se uživatelé do služby přihlašují.


Vytvoření uživatelského účtu (registrace v rámci Informačního portálu pro cizince)

11. Pro používání služby je nutné si vytvořit uživatelský účet. V rámci první fáze vyplní uživatel svůj e-mail, osobní heslo, státní příslušnost a u cizinců ze třetích zemí je možnost zvolit zařazení do kategorie student nebo rodinný příslušník občana EU. V dalších fázích uživatel zadává další osobní údaje v rozsahu příjmení, jméno, datum narození, číslo cestovního dokladu, datum platnosti cestovního dokladu, adresu svého hlášeného pobytu na území České republiky a telefonní kontakt na území. Pokud chce uživatel využívat všechny funkce, musí vyplnit všechny osobní údaje a svůj účet ověřit.
12. Vytvořením účtu poskytuje uživatel výslovný souhlas správci služby a Ministerstvu vnitra se zpracováním a uložením svých osobních údajů pro potřeby této služby. Tento souhlas vychází ze svobodné vůle uživatele, který se rozhodl využívat tuto službu. Poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro účely používání této služby a dále pro případné informování uživatele v rámci informačního servisu Ministerstva vnitra. Osobní údaje budou dále využívány v rozsahu zákonného zmocnění Ministerstva vnitra, které vyplývá ze zákona č. 326/1999 Sb. Správce služby je vázán při správě osobních údajů zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
13. Zadané osobní údaje uživatele budou pro ověření uživatele porovnány s údaji evidovanými v Cizineckém informačním systému. Aby se uživatel ověřil, je potřeba zadat všechny osobní údaje a také musí být evidován v Cizineckém informačním systému. Při zadávání jména a příjmení je nutné vynechat veškerou diakritiku, podobu těchto údajů naleznete ve strojově čitelné zóně Vašeho cestovního dokladu. Pokud není účet ověřen, může cizinec službu využívat pouze omezeně.
14. Po ověření účtu již není možné osobní údaje měnit. Výjimku tvoří adresa místa hlášeného pobytu v České republice, heslo, cestovní doklad, telefonní kontakt a zařazení cizince do kategorie rodinného příslušníka občana Evropské unie (dle ust. § 15a zák. č. 326/1999 Sb.) popř. kategorie Student (povolení k pobytu za účelem studia dle ust. § 64 zák. č. 326/1999 Sb. akreditovaného oboru vysoké školy v České republice). Uživatel vyplněním svých vlastních osobních údajů zároveň prohlašuje, že veškeré vyplňované údaje jsou správné a pravdivé. V opačném případě může být uživateli používání služby omezeno.
15. Uživatel při registraci vystupuje výhradně sám za sebe. Zprostředkování registrace není možné. Registrace s uvedením a zneužitím osobních údajů jiné osoby může být považována za jednání v rozporu se zákony. V případě zjištění tohoto postupu bude předán podnět k šetření příslušným orgánům, popř. Policii ČR.
16. V případě podezření na zneužití registračních údajů jinou osobou se může uživatel obrátit na správce služby, popř. Ministerstvo vnitra, a to buď osobně, nebo písemně.
17. V případě neúspěšné validace (viz bod 13) zadaných údajů zůstávají zadaná osobní data v úložišti správce služby a případná validace těchto dat bude moci být provedena až po evidenci do Cizineckého informačním systému příslušným pracovníkem Ministerstva vnitra na pobočkách odboru azylové a migrační politiky, a to buď pracovníkem nebo uživatelem samotným ve svém osobním profilu. Do té doby může registrovaný cizinec službu využívat pouze omezeně. Pro případné objednání se na pobočku odboru azylové a migrační politiky může cizinec využít např. telefonickou objednávací linku. Rezervace termínu učiněná prostřednictvím infolinky je možná nejdříve na den následující po dni, kdy došlo k telefonickému objednání.
18. Registrovaný uživatel získá svůj vlastní jedinečný účet, skrz který může využívat umožněných služeb, provádět dovolenou správu, či mít přehled o jím učiněných rezervacích a úkonech.
19. Svůj účet může oprávněný uživatel zrušit doručením formuláře žádosti o zrušení účtu. Doručení je možné způsobem dle ust. §37 zák. č. 500/2004 Sb., např. doporučeně poštou, osobně na kontaktních pracovištích nebo prostřednictvím datové schránky.
20. Účet uživatele rovněž zaniká, pokud od posledního přihlášení uživatele uběhlo 5 let.
21. Registrovaný uživatel může nejvýše jednou denně měnit ve svém účtu údaj o místu svého bydliště v České republice a aktuální cestovní doklad. Dále může uživatel nejvýše jednou měsíčně měnit své odpovědi na otázky uvedené v registraci, které mají dopad na zařazení cizince do kategorie rodinného příslušníka občana Evropské unie (dle ust. § 15a zák. č. 326/1999 Sb.) popř. kategorie Student (povolení k pobytu za účelem studia dle ust. § 64 zák. č. 326/1999 Sb. akreditovaného oboru vysoké školy v České republice).  Bez omezení je pak možné měnit telefonní kontakt v České republice. V rámci každé této změny zároveň platí, že uživatel touto změnou prohlašuje, že nově uváděné údaje jsou správné a pravdivé. V opačném případě může být uživateli používání služby omezeno, resp. bude jím rezervovaný termín považován za neplatný.
22. Registrovaný uživatel, který byl úspěšně ověřen v Cizineckém informačním systému, může používat službu online rezervace termínu na pracovišti odboru azylové a migrační politiky. Neověřený uživatel může službu používat pouze omezeně. Pracoviště, která danou službu umožňují, jsou uvedena a průběžně aktualizována na Informačním portálu pro cizince.


Služba online rezervace termínu

23. Uživatel je na základě jím zadaných údajů přiřazen automaticky ke svému spádovému (určenému) pracovišti. Rezervace termínu je nepřenosná na jiné pracoviště. V případě, že je na pracovišti rezervován uživateli termín, nemůže být v daném termínu odbaven na pracovišti jiném.
24. Uživatel si rezervuje termín výhradně pro svou osobu (vyjma varianty uvedené v bodě 26). Rezervace termínu na jinou osobu je nepřenosná.
25. Uživatel má možnost rezervovat termín v rámci jednoho pracoviště a jedné agendy pro sebe a své rodinné příslušníky v přímé vzestupné nebo sestupné linii, a to zvolením počtu doprovodných osob. Na jiné rodinné příslušníky se tato výjimka nevztahuje.
26. Online rezervace termínu osobou, která zastupuje jinou osobu na základě plné moci, není možná. V tomto případě je potřeba využít telefonické objednání. Limit pro takovou objednávku je maximálně pro 4 zastupované osoby. Za osobu mladší 15 let jedná její zákonný zástupce.
27. Rezervace termínu jsou závazné. Rezervaci je možné zrušit či změnit její termín nejpozději 48 hodin před plánovaným termínem rezervace. Uživatel může svou rezervaci zrušit nejvýše desetkrát v 90 dnech, kdy lhůta 90 dnů je počítána zpětně od data aktuálně rušené rezervace. V případě, že dojde k desátému zrušení rezervace, bude další rezervace termínu uživateli umožněna za 90 dnů od data zrušení této desáté rezervace. U určitých agend není možné rezervaci zrušit či změnit její termín.
28. V případě, že se nedostavíte ve sjednaném termínu, aniž byste svou rezervaci zrušili v rámci služby, popř. nebude moci být taková rezervace již zrušena a Vy se v tento termín nedostavíte, Vaše rezervace propadá.
29. V případě, že se v uplynulých 180 dnech od poslední propadlé rezervace bude jednat již o třetí takovouto rezervaci, bude Vám možnost rezervace dalšího termínu zablokována na dalších 180 dnů od data poslední propadlé rezervace.
30. Ověřený uživatel může mít v období 60 dnů nejvýše 3 aktivní (neproběhlé) rezervace. Lhůta 60 dnů se počítá vždy od termínu první aktivní rezervace. Další rezervace nad rámec tohoto počtu nebude uživateli umožněna. Neověřený uživatel může mít maximálně 1 rezervaci, pokud mu to pracoviště umožní.
31. Při každé úspěšné online rezervaci termínu je uživateli odeslána potvrzující notifikace a generován unikátní PIN kód. Jedná se o 4 číselnou kombinaci, kterou je nutné zadat v rámci terminálu vyvolávacího systému na pracovišti, popř. nahlásit na příslušném pracovišti, a to nejdříve 30 minut před plánovaným termínem a nejpozději 15 minut po plánovaném termínu. Na pozdější dostavení se nebude brán zřetele a rezervace tímto propadá (viz bod 28). Detaily k termínu online rezervace najde cizinec také ve svém profilu. Pokud je termín rezervován skrze pracoviště nebo infolinku, PIN kód se negeneruje a ve vyvolávacím terminálu se vyhledá podle jména a příjmení.
32. V rámci rezervace termínu si uživatel volí agendu, kterou bude na jemu určeném pracovišti řešit. Volba této agendy je závazná a nelze ji po uložení rezervace měnit. V případě, že se cizinec dostaví na pracoviště za účelem řešení jiné agendy, než pro kterou si rezervoval svůj termín, bude mu odbavení v tomto termínu odmítnuto a tento cizinec se zařadí do běžného pořadí klientů na pracovišti. Jeho odbavení za daných okolností bude moci proběhnout výhradně v kapacitních možnostech a úředních hodinách daného pracoviště.
33. Uživatel si může zvolit právě jednu agendu, nicméně pokud to povaha projednávané věci dovolí, bude klient odbaven také případně v dalších agendách.

Jako vzorový příklad je uvedena situace, kdy si uživatel rezervuje termín na podání žádosti o povolení k trvalému pobytu a v rámci řešení této agendy může nahlásit také změnu místa svého bydliště na území.

34. V případě rezervace termínu v rozporu s výše uvedenými pravidly, zejména pak v případě uvedení nepravdivých údajů, či zprostředkování rezervovaného termínu jiné osobě, nebude brán na rezervovaný termín zřetel a tato rezervace bude zrušena bez náhrady.
35. Čas uvedený v rezervovaném termínu je pro poskytovatele služby pouze orientační, neboť vzhledem ke složitosti agendy a různorodosti jednotlivých situací a správních řízení nelze relevantně limitovat délku trvání odbavování klientů. Odbavování tak může probíhat v rozmezí 30–60 minut od stanoveného termínu, resp. 30–60 minut od zadání PIN kódu či vyzvednutí ticketu z terminálu vyvolávacího systému na pracovišti.