Předvolání, předvedení, vykázání a pořádková pokuta

PŘEDVOLÁNÍ

PŘEDVEDENÍ

VYKÁZÁNÍ

POŘÁDKOVÁ POKUTA

Předvedení je prostředkem k zajištění průběhu a účelu řízení, který Ministerstvo vnitra využije, pokud se předvolané osoby (kromě žadatele o pobytové oprávnění) bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů nedostaví na předvolání.

Pokud se předvolané osoby bez závažných důvodů neomluvily nebo ministerstvo zjistí, že omluva byla pouze účelová a existuje důvodné podezření, že i dalšímu případnému předvolání se budou dotčené osoby vyhýbat, může přistoupit k předvedení.

 V takovém případě může správní orgán vydat usnesení, na jehož základě budou účastníci nebo svědci předvedeni. Písemné vyhotovení usnesení o předvedení se nedoručuje předváděným klasickým způsobem, ale prostřednictvím Policie ČR, která předvedení zajišťuje.

Proti usnesení o předvedení mohou předváděné osoby podat opravný prostředek, a to do 15 dnů od jeho doručení. Opravný prostředek však nemá odkladný účinek, tudíž nemá vliv na vykonatelnost usnesení a nebrání předvedení a provedení úkonu, k němuž jsou osoby předváděny.