Ochrana před nečinností 

Ministerstvo vnitra vede správní řízení o povolení k pobytu tak, aby rozhodnutí bylo možné vydat v zákonné lhůtě. Podle § 80 odst. 3 správního řádu mohou žadatelé po marném uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. O žádosti následně rozhoduje nadřízený orgán – Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. 


Podle § 80 odst. 4 správního řádu následně Komise může v rámci ochrany před nečinností: 

  • přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí, 
  • usnesením převzít věc a rozhodnout namísto nečinného správního orgánu, 
  • usnesením pověřit jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení, nebo 
  • usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, pokud je možné důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a pokud je takový postup pro účastníky výhodnější; přitom přihlíží ke lhůtám uvedeným v § 71 odst. 3 správního řádu. 

Z žádosti musí být zřejmé, čeho se žadatelé domáhají (musí uvést, jakým konkrétním způsobem má nadřízený správní orgán o ochraně před nečinností rozhodnout a jaké konkrétní má přijmout). Nadřízený správní orgán je následně obsahem žádosti vázán a rozhoduje o tom, co je předmětem řízení, tedy o tom, co žadatelé požadují. To nicméně nevylučuje uplatnění jiného opatření proti nečinnosti, než navrhují žadatelé, a to z moci úřední, přičemž musí být zároveň rozhodnuto i o návrhu (žádosti) žadatelů.