Jednací jazyk a tlumočení

Dle správního řádu se v řízení jedná a písemnosti vyhotovují v českém jazyce.


Písemnosti předkládané v cizím jazyce, musí být předloženy v originále spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Pokud neovládáte jazyk jednací, máte právo na tlumočníka zapsaného v seznamu soudních překladatelů a tlumočníků. Tlumočníka si žadatelé obstarávají sami a na vlastní náklady.

Pokud není pro některý jazyk tlumočník do seznamu zapsán, nebo pokud nemůže tlumočník zapsaný do seznamu úkon provést, případně pokud by bylo provedení takového úkonu tlumočníkem zapsaným v seznamu spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, je možné jako tlumočníka připustit na náklady žadatele i osobu, která v tomto seznamu zapsána není, ale má dostatečné odborné předpoklady pro výkon takovéto činnosti. Nepřiměřené obtíže a náklady musí žadatelé prokázat.

Ministerstvo osobu tlumočníka ustanoví usnesením, a to pro daný úkon v řízení.

Výše zmíněné podmínky se netýkají osob, které žadatelům zprostředkovávají komunikaci s ministerstvem při běžných zastupitelských úkonech (mají postavení zmocněnce). Pokud se jedná o úkon, který má povahu úkonu podle § 34 odst. 2 správního řádu, který jsou povinni vykonat žadatelé osobně (např. výslech), nelze připustit jako tlumočníka osobu uvedenou v předchozí větě (ta plní roli zmocněnce), ale tlumočení musí zajistit osoba, která splňuje podmínky zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Pokud si žadatelé obstarají na své náklady tlumočníka, který nesplňuje požadavky, ministerstvo tuto osobu jako tlumočníka nepřipustí a úkon neprovede.

Pokud v řízení činí Ministerstvo vnitra úkon s osobou, která není žadatelem (například výslech vedlejšího účastníka řízení, svědka atd.) a tato osoba neovládá český jazyk, ministerstvo tlumočníka obstará a ustanoví usnesením.