Jak vás ministerstvo může kontaktovat?

Pokud vám Ministerstvo vnitra zasílá písemnost, může tak učinit poštou, datovou schránkou nebo veřejnou vyhláškou.

POŠTA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

DATOVÁ SCHRÁNKA

Co se stane, pokud si písemnost nepřevezmete?

Pokud nebudete pro převzetí písemnosti zastiženi, bude následujících 10 dní uložena na poště. Vám bude do vaší poštovní schránky vhozena výzva k vyzvednutí zásilky spolu s dalšími informacemi. Pokud nedojde k převzetí zásilky v dané lhůtě, bude vám jako adresátovi zásilka vhozena do schránky. Obvykle se zásilka nevrací zpět, ministerstvu bude vrácena pouze příjemcem (vámi) nepodepsaná doručenka. Pouze v případě, že není vhodné, aby se s obsahem seznámil někdo jiný, bude po uplynutí úložní lhůty zásilka vrácena zpět ministerstvu. Pokud zásilku nebude možné do schránky vhodit, vrátí se s tím, že její vhození do schránky nebylo možné.


Jak se počítá lhůta?

Za den doručení písemnosti se považuje 10. den po uložení na poštu. Den uložení se do těchto 10 dnů nepočítá. To znamená, že písemnost je doručena 10. dnem ode dne, kdy byla připravena na poště k vyzvednutí.

Příklad: Pošta nemůže doručit písemnost, a tak ji umístí na pobočku podle adresy 1. února. Písemnost se tak považuje za doručenou dne 11. února.

Pokud poslední den lhůty spadá na státní svátek, sobotu či neděli, tak platí, že poslední den lhůty je nejbližší následující pracovní den.


Co když písemnost není doručena?

V případě, že jste se odstěhovali nebo nejste na uvedené adrese známí, zásilka nemůže být uložena na poštu a vrátí se zpět na ministerstvo. Poté se musí písemnost doručit fyzickým a elektronickým vyvěšením veřejné vyhlášky.

Pokud se zdržujete v cizině, nebo máte pobyt, případně doručovací adresu v zahraničí, je možné písemnosti zaslat, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo příslušného orgánu státní správy pověřeného k doručování písemností, do ciziny. Pokud se tímto způsobem nepodaří písemnost doručit, správní orgán vám ustanoví opatrovníka.


Co když jste v řízení zastoupeni?

Pokud jste v řízení zastoupeni, písemnosti se doručují vašemu zmocněnému zástupci. Výjimkou jsou případy, kdy máte jako zastoupený účastník v řízení něco osobně vykonat. Může se jednat například o převzetí dokladu nebo předvolání k výslechu. Pak bude písemnost doručena vám i zástupci.