Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a výjimky z ukončení

Ministerstvo vnitra vám jako rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie ukončí přechodný pobyt na území, pokud:

 • o to sami požádáte,
 • manželství či partnerství s občanem Evropské unie skončilo,
 • jste jako potomek dovršili věku 21 let,
 • pokud váš potomek nebo potomek občana Evropské unie dovršil 21 let,
 • jste přestali pobývat na území společně s občanem Evropské unie,
 • dojde k závažnému důvodu podle zákona.

Když vám ministerstvo ukončí jako rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie přechodný pobyt na území z některého z těchto důvodů, stanoví zároveň lhůtu k vycestování 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu na území.

V této lhůtě si můžete na území podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu (např. zaměstnanecká karta) nebo o vydání povolení k trvalému pobytu, pokud na území pobýváte nepřetržitě alespoň 5 let. Pokud jste tuto žádost podali ve stanovené lhůtě, pobýváte po dobu vyřizování žádosti v České republice legálně (více informací v sekci Fikce pobytu).

Pokud jste přestali být rodinnými příslušníky občana Evropské unie, přechodný pobyt vám nebude ukončen v případě, že splňujete některou z následujících podmínek:

 1. nepobýváte společně s občanem Evropské unie, ale pečujete o společné dítě, po dobu jeho vzdělávání,
 2. občan Evropské unie zemřel a vy jste jako rodinní příslušníci pobývali na území 1 rok před smrtí,
 3. vaše manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě pravomocného rozhodnutí soudu a zároveň toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době jeho trvání jste měli povolený pobyt alespoň 1 rok, nebo vám bylo svěřeno dítě do (střídavé) péče,
 4. skončil váš partnerský vztah s občanem Evropské unie a bylo vám svěřeno do péče dítě – společné nebo občana Evropské unie. To platí také, pokud máte právo pravidelného styku s tímto dítětem na území České republiky,
 5. jste se vy nebo jiný rodinný příslušník stali obětí domácího násilí a z tohoto důvodu jste přestali pobývat na území společně s občanem Evropské unie.