Dokazování, výslech

Dokazování

Obecně lze k provedení důkazu užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. V podmínkách žádostí o pobyt na území České republiky jde zejména o listiny, svědecké výpovědi, výslechy účastníků řízení, popřípadě znalecké posudky.

Ohledně provádění důkazů mimo ústní jednání musí být účastníci včas vyrozuměni, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení a pokud se účastníci nevzdali práva na účasti při dokazování.  

Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí účastníky o úkonu, který učiní, pokud je to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. Ministerstvo vnitra tedy musí o úkonech jako je provedení výslechů svědků nebo výslechů jiných účastníků řízení včas vyrozumět ostatní účastníky řízení či jejich zástupce. Toto vyrozumění ale nemusí ministerstvo provést, pokud by tím zmařilo účel úkonu nebo pokud jde o související výslechy.

Podklady pro vydání rozhodnutí ministerstvo shromažďuje samo nebo prostřednictvím dalších, dožádaných, správních orgánů (například prostřednictvím orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pobytové kontroly služby cizinecké policie, stavebních úřadů apod.). Účastníci řízení mají povinnost poskytnout správnímu orgánu při opatřování podkladů veškerou potřebnou součinnost. Současně je na účastníky v některých případech zákonem o pobytu cizinců přenesena povinnost opatřit podklady, aby prokázali splnění podmínek pro udělení pobytu.


Výslech žadatele

Podle zákona o pobytu cizinců na území, má Ministerstvo vnitra oprávnění vyslechnout žadatele o povolení k pobytu jakožto účastníka řízení. Výslech provádí ministerstvo, pokud je to nezbytné pro zjištění skutečného stavu věci.

Pokud je potřeba žadatele vyslechnout, jsou k výslechu písemně předvoláni. V písemnosti je uvedeno také pučení o důsledcích nedostavení se k tomuto úkonu. Za bezdůvodné odepření výpovědi může být žadatelům uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč.

Žadatelé jsou povinni vypovídat pravdivě, nesmí nic zamlčet a v případě, že uvedou nepravdivé nebo neúplné údaje, spáchají přestupek, za který jim může být uložena pokuta až do výše 3 000 Kč.


Výpověď svědka

Pro zjištění skutečného stavu věci se může v rámci řízení o žádosti o povolení k pobytu objevit potřeba vyslechnout svědky. Svědkem může být kdokoliv, o kom se Ministerstvo vnitra domnívá, že může disponovat relevantními informacemi ke konkrétnímu případu a kdo není účastníkem řízení (například ubytovatelé, sousedi, poštovní doručovatelé nebo rodinní příslušníci žadatele v případě, že ministerstvo neshledalo, že mají postavení vedlejších účastníků řízení apod.).

Pokud je potřeba vyslechnout svědky, jsou k výslechu písemně předvoláni. Pokud se předvolaní k výslechu na předvolání nedostaví a pokud jsou splněny podmínky dle správního řádu, ministerstvo může využít institutu předvedení.

Za bezdůvodné odepření výpovědi může být uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč, případně pokuta za přestupek až do výše 3 000 Kč.

Svědek má možnost uplatnit u ministerstva nárok na náhradu hotových výdajů (zejména cestovní výdaje) a ušlého výdělku v souvislosti s podáním svědecké výpovědi. Nárok musí být u ministerstva uplatněn nejpozději do 8 dnů poté, co náklady vznikly, jinak zaniká. Způsob a rozsah náhrady ušlého výdělku a hotových výdajů stanoví vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.