Obecné informace pro školy o studiu zahraničních studentů

Studium zahraničních studentů v České republice specifikují převážně zákony č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.


Občané Evropské unie (a také Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) mají ve vztahu ke studiu stejná práva a povinnosti jako občané České republiky. Tito studenti mají povinnost ve lhůtě do 30 dnů od příjezdu do České republiky ohlásit na policii svůj předpokládaný pobyt, který bude delší než 30 dnů.

Rodinní příslušníci občanů Evropské unie (blízcí i vzdálení), kteří sami nejsou občany Evropské unie, a kteří podali žádost o pobytové oprávnění na území nebo ho již mají vydáno, mohou pobývat v České republice a bez omezení studovat. Pokud žádosti nebude vyhověno, možnost přechodného pobytu na území České republiky končí.

Občané třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat za účelem studia, mohou v České republice pobývat pouze po dobu platnosti svého dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydaného Českou republikou, případně jiným členským státem Evropské unie vydaného v rámci výměnného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility (například ERASMUS) nebo v rámci dohod sjednaných mezi vysokoškolskými institucemi.

Pokud jsou studenti ze třetích zemí držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia vydaného jiným členským státem Evropské unie, mohou na území České republiky pobývat až po dobu 1 roku bezvízově, bez nutnosti žádat v České republice o pobytové oprávnění, pokud účelem jejich pobytu na území bude i nadále studium. Studenti ze třetích zemí, kteří mají vydáno dlouhodobé vízum za účelem studia jiným členským státem Evropské unie, mohou za stejných podmínek pobývat bezvízově v České republice až po dobu 360 dnů.

Platnost víza nebo povolení k pobytu se neprodlužuje automaticky, o jeho prodloužení je nutné ministerstvo požádat, a to:

  • Nejdříve 90 dnů před vypršením platnosti a nejpozději v poslední den platnosti v případě, že student pobývá v České republice na základě vydaného dlouhodobého víza.
  • Nejdříve 120 dnů před vypršením platnosti a nejpozději v den platnosti v případě, že student pobývá v České republice na základě povolení k dlouhodobému pobytu.

Žádost o prodloužení doby platnosti pobytového oprávnění mohou studenti podat na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, emailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.