Obecné informace pro školy o studiu zahraničních studentů

Studium zahraničních studentů v České republice specifikují převážně zákony č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.


Občané Evropské unie (a také Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) mají ve vztahu ke studiu stejná práva a povinnosti jako občané České republiky. Tito studenti mají povinnost ve lhůtě do 30 dnů od příjezdu do České republiky ohlásit na policii svůj předpokládaný pobyt, který bude delší než 30 dnů.

Rodinní příslušníci občanů Evropské unie (blízcí i vzdálení), kteří sami nejsou občany Evropské unie, a kteří podali žádost o pobytové oprávnění na území nebo ho již mají vydáno, mohou pobývat v České republice a bez omezení studovat. Pokud žádosti nebude vyhověno, možnost přechodného pobytu na území České republiky končí.

Více informací k pobytovým oprávněním pro občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky naleznete v sekci Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Občané třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat za účelem studia, mohou v České republice pobývat pouze po dobu platnosti svého dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydaného Českou republikou, případně jiným členským státem Evropské unie vydaného v rámci výměnného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility (například ERASMUS) nebo v rámci dohod sjednaných mezi vysokoškolskými institucemi.

Více informací k pobytovým oprávněním pro občany třetích zemí naleznete v sekci Občané třetích zemí.


    Projekty v oblasti studentské migrace

    Informace ohledně projektu Fast Track najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

    Informace ohledně Režimu student najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy