Úvodní informace

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE OD 1. 1. 2021:
ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZ

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz,
a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

CO JE ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZ? Adaptačně-integrační kurz je kurz, v rámci kterého budou cizinci seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území České republiky,
se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi, které v České republice převládají. Účastníkům kurzu navíc budou poskytnuty informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství. Bližší informace naleznete zde: http://www.vitejtevcr.cz/

KDO PŘESNĚ MUSÍ KURZ ABSOLVOVAT? Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se vztahuje na každého cizince, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území dle § 42 nebo § 45 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále na každého cizince, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území dle § 66 nebo § 67 tohoto zákona. Konkrétně tak tento kurz musí povinně absolvovat každý cizinec, kterému bylo vydáno:

 • povolení k dlouhodobému pobytu na území
 • povolení k dlouhodobému pobytu na území z důvodu změny účelu jeho pobytu
 • povolení k trvalému pobytu na území z humanitárních důvodů, zejména jde-li o cizince, který je manželem azylanta a manželství vzniklo před vstupem azylanta na území, nezletilým dítětem azylanta nebo dítětem závislým na jeho péči, nepožádalo-li o udělení azylu, anebo jde-li o cizince, který v minulosti byl státním občanem České republiky
 • povolení k trvalému pobytu na území z důvodů hodných zvláštního zřetele
 • povolení k trvalému pobytu na území, je-li pobyt cizince v zájmu České republiky
 • povolení k trvalému pobytu na území, jde-li o dítě cizince s povoleným trvalým pobytem na území České republiky a bylo-li důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců na území
 • povolení k trvalému pobytu na území poté, co předchozí povolení k trvalému pobytu vydané tomuto cizinci bylo zrušeno, když nepřetržitě po dobu šesti let pobýval mimo území České republiky, resp. když nepřetržitě po dobu delší než dvanáct měsíců pobýval mimo území států Evropské unie
 • povolení k trvalému pobytu po čtyřech letech nepřetržitého pobytu na území, jde-li o cizince pobývajícího na území po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany

NA KOHO SE TATO POVINNOST NEVZTAHUJE? Absolvovat adaptačně-integrační kurz nemusí cizinec, který již tento kurz absolvoval nebo mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67 přede dnem 1. 1. 2021 za podmínky, že toto povolení bylo ke dni           1. 1. 2021 platné. Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se dále nevztahuje na cizince, který na území České republiky pobývá na základě:

 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (kódy účelů pobytu „21“, „22“, „23“ a „30“)
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území (kód účelu pobytu „88“)
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování (kód účelu pobytu „78“)
 • povolení k dlouhodobému pobytu, vydaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky
 • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (kódy účelů pobytu „79“)
 • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie (kód účelu pobytu „80)

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se dále nevztahuje na cizince, který v den nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k pobytu nedovršil věk 15 let, nebo který v tento den dovršil věk 61 let. Adaptačně-integrační kurzy nebudou muset absolvovat ani držitelé zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál.

A CO OBČANÉ EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI? Na občany Evropské unie, stejně jako na jejich rodinné příslušníky a na rodinné příslušníky občanů České republiky, se povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz nevztahuje.

DO KDY MUSÍ BÝT KURZ ABSOLVOVÁN? Cizinec, na kterého se povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz vztahuje, musí tento kurz absolvovat nejpozději do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu resp. do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu.

KDO KURZ POŘÁDÁ A KDE SE KONÁ? Adaptačně-integrační kurzy jsou administrovány vždy Centry
na podporu integrace cizinců (http://www.integracnicentra.cz). Těch je na území České republiky celkem osmnáct a je zcela na uvážení cizince, ve kterém z nich tento kurz absolvuje. Kurz může být pořádán ve spolupráci Centra na podporu integrace cizinců s jinou právnickou osobou. Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců zřízeným dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude uznán jako splnění povinnosti.

KÝM A V JAKÉM JAZYCE JE KURZ VEDEN? Kurz je veden odborně způsobilým lektorem, a to v českém jazyce. Obsah je pak tlumočen kvalifikovaným tlumočníkem, a to do jazyka anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského nebo vietnamského.

JAK SE DO KURZU PŘIHLÁSIT? Adaptačně-integrační kurzy se člení na kurzy určené pro veřejnost
a na kurzy neurčené pro veřejnost. Na kurz určený pro veřejnost se může přihlásit každý cizinec, který:

 1. provede registraci na portálu https://frs.gov.cz/kurzy/
 2. uhradí částku 1 500 Kč a obdrží potvrzení o úhradě
 3. přihlásí se na konkrétní kurz a obdrží o tom potvrzení mailem

Kurzy neurčené pro veřejnost jsou realizovány na základě nabídek právnických osob a ve spolupráci s příslušným Centrem na podporu integrace cizinců. Opět je nutná registrace na portálu https://frs.gov.cz/kurzy/ – nezbytné kroky spojené s platbou, organizací a účastí cizinců kurzu si pak zajišťuje právnická osoba sama. Tyto kurzy se státu neplatí přímo!

KOLIK KURZ STOJÍ A JAKÝM ZPŮSOBEM JEJ LZE UHRADIT? Výše úhrady za účast cizince státu činí v případě adaptačně-integračního kurzu určeného pro veřejnost 1 500 Kč; v případě kurzu neurčeného
pro veřejnost pak výše této úhrady činí 800 Kč (nikdy nehradí cizinec přímo státu, vždy hradí státu právnická osoba). V případě kurzu určeného pro veřejnost bude cizinci  po registraci v portálu https://frs.gov.cz/kurzy/ vygenerován variabilní symbol; částku pak poukáže na účet vedený ministerstvem, a to buďto bezhotovostním převodem, nebo složenkou. Za předpokladu, že nebude uveden variabilní symbol při platbě, nedojde k uznání platby. V případě kurzu neurčeného pro veřejnost je platba za všechny účastníky prováděna souhrnně právnickou osobou, která konání kurzu objedná a přímo kontaktuje účastníky. V případě, že nechcete platit převodem z účtu,
naleznete návod na vyplnění složenky zde: https://www.vitejtevcr.cz/cs/jak-seprihlasit.

KDE JSOU ZVEŘEJNĚNY INFORMACE O KONÁNÍ KURZU? Aktuální informace o druhu kurzu, termínu, v němž se koná, místu konání, jazyku, do kterého bude tlumočen, budou zpřístupněny cizincům po zaplacení částky v případě kurzů pro veřejnost nebo přímo právnickou osobou v případě kurzu neurčeného pro veřejnost.

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ? Adaptačně-integrační kurz trvá čtyři hodiny.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY ABSOLVENCE KURZU? V den konání kurzu se cizinec musí dostavit do místa jeho konání, předložit průkaz o povolení k pobytu (ePKP) a stvrdit svou účast podpisem prezenční listiny. Cizinec se musí kurzu účastnit po celou dobu jeho trvání. Kurz není zakončen žádnou zkouškou ani testem.

CO JE VÝSTUPEM? Za účast v kurzu cizinec obdrží doklad o absolvování kurzu.

CO HROZÍ PŘI NESPLNĚNÍ POVINNOSTI? Nesplnění povinnosti absolvovat adaptačně-integrační kurz do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu je přestupkem, za který může být cizinci uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Pokračujte na váš profil