Dočasná ochrana

Informace pro ukrajinské občany na území České republiky v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině

ŽÁDOST

DRŽITELÉ

PRODLOUŽENÍ

BEZ NÁROKU NA DOČASNOU OCHRANU

JINÉ

INFORMACE K ŽÁDOSTI O DOČASNOU OCHRANU

Kdo splňuje podmínky a může žádat o dočasnou ochranu v České republice?

Dočasná ochrana bude v České republice poskytována zejména těmto osobám:

 1. Občanům Ukrajiny, kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a Ukrajinu následně opustili.
 2. Cizincům ze třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, kterým byla před datem 24. února 2022 na Ukrajině poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana.
 3. Rodinným příslušníkům osob uvedených v bodě 1–2, kteří společně s nimi pobývali na Ukrajině před datem 24. února 2022 
  a následně společně Ukrajinu opustili.
  Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/manželka, registrovaný partner, nezletilé svobodné dítě osoby uvedené v bodě 1–2 nebo nezletilé svobodné dítě manžela takové osoby anebo jiný tzv. blízký příbuzný závislý na péči a žijící v rodině takové osoby.
 4. Cizincům, kteří byli ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování do státu, jehož jsou státním občanem, nebo části jeho území, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Dočasnou ochranu lze dále udělit z důvodu sloučení rodiny s držitelem dočasné ochrany případně výjimečně i v jiných případech.


Jak můžete požádat o dočasnou ochranu?

O udělení dočasné ochrany žádejte osobně.

V ostatních případech žádejte o dočasnou ochranu osobně na pracoviště Ministerstva vnitra odboru azylové a migrační politiky.

Občané Ukrajiny, kteří požádali o udělení jiného pobytového oprávnění (například o zaměstnaneckou kartu), řeší nadále pobytové záležitosti na pracovištích Ministerstva vnitra.


Co potřebujete k žádosti o dočasnou ochranu?

 • vyplněný tiskopis,
 • platný cestovní pas, pokud ho máte,
 • doklad o tom, že jste ke dni 24. 2. 2022 pobývali na území Ukrajiny a Ukrajinu jste opustili v důsledku invaze vojsk Ruské federace (například údaje v cestovním pase, potvrzení o humanitárním vstupu nebo jiný doklad vydaný na vaše jméno, který by dosvědčoval váš pobyt na Ukrajině),
 • potvrzení o zajištění ubytování, pokud vám jej nezajišťuje orgán krizového řízení
 • a doporučujeme mít vlastní fotografii ve formátu (45 × 35 mm).

Aby byl celý proces rychlejší, můžete vyplnit tiskopis předem. Pokud k žádosti nepředložíte platný cestovní doklad, může se řízení
o vydání dočasné ochrany protáhnout. Ministerstvo vnitra nemůže garantovat, že vyřízení žádosti a udělení dočasné ochrany proběhne
na místě.


Ke specifické situaci tzv. kanadských víz, programu Uniting for Ukraine (USA) a tzv. „visitorvíza vydaného Velkou Británií naleznete více informací v záložce Jiné.


O jaký druh pobytového oprávnění můžete požádat, jestliže nesplňujete podmínky pro udělení dočasné ochrany a nemůžete se vrátit na Ukrajinu nebo do jiné země?

Máte možnost na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra požádat o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území. Žádost je možné podat pouze osobně.