Pravidla pro používání aplikace Internetového objednávání pro cizince

Obecné

 1. Aplikace Internetové objednávání pro cizince (dále jen aplikace) je službou Ministerstva vnitra zřízenou pro cizince (dle ust. § 1 odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb.), kteří mají na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt, přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie, popř. vydané vízum nad 90 dnů, včetně tzv. D/VR víza vydaného za účelem převzetí povolení k pobytu na území a vydaného potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie.
 2. Aplikace je dostupná pro osoby starší 15 let v kontextu ust. § 178 zák. č. 326/1999 Sb. Za osobu mladší 15 let jedná její zákonný zástupce.
 3. Aplikace je dostupná prostřednictvím webového odkazu na oficiálních webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz). 
 4. Aplikaci nelze používat bez platné emailové adresy. Každý uživatel musí disponovat svou vlastní jedinečnou emailovou adresou a využívat pro účely aplikace právě jednu emailovou adresu. Emailové adresy není možné sdílet pro více uživatelů.
 5. Aplikace zpracovává a uchovává osobní údaje uživatelů, a to nejvýše v rozsahu zákonného zmocnění správního orgánu. Dále aplikace zpracovává a uchovává kontaktní informace uživatelů v podobě emailu a případně telefonního čísla, které uživatelé sami a dobrovolně sdělí.
 6. V případě mimořádných provozních událostí (např. technická havárie) si správce aplikace vyhrazuje právo zrušit termín rezervace, popř. blokovat přístup do aplikace.
 7. Správce aplikace si dále vyhrazuje právo blokovat přístup do aplikace či pozastavení její funkčnosti v případě ohrožení bezpečnosti aplikace či osobních údajů uživatelů.
 8. Z důvodu uvedeného v bodě 7 může dojít také k blokaci konkrétních IP adres, ze kterých se uživatelé do aplikace přihlašují.

Registrace

 1. Pro používání aplikace je nutná registrace uživatele. V rámci registrace vyplňuje povinně uživatel své osobní údaje v rozsahu příjmení, jméno, datum narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, datum platnosti cestovního dokladu, okres / městskou část místa svého hlášeného pobytu na území České republiky, emailovou adresu a své osobní heslo. Nepovinným údajem je dále telefonní kontakt na území (v České republice registrované telefonní číslo s mezinárodní předvolbou +420).
 2. Vyplněním výše uvedených údajů a zaškrtnutím políčka „Souhlasím s pravidly aplikace internetové objednávání“ poskytuje uživatel výslovný souhlas správci aplikace a Ministerstvu vnitra se zpracováním a uložením těchto údajů pro potřeby této aplikace. Tento souhlas vychází ze svobodné vůle uživatele, který se rozhodl využívat služby aplikace. Poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro účely používání aplikace a dále pro případné informování uživatele v rámci informačního servisu Ministerstva vnitra. Osobní údaje budou dále využívány v rozsahu zákonného zmocnění Ministerstva vnitra, které vyplývá ze zákona č. 326/1999 Sb. Správce aplikace je vázán při správě osobních údajů zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 3. Zadané osobní údaje uživatele budou pro ověření uživatele porovnány s údaji evidovanými v Cizineckém informačním systému. Z tohoto důvodu je nutné, aby zadané údaje zcela odpovídaly údajům, které uživatel poskytl Ministerstvu vnitra popř. Ministerstvu zahraničních věcí při žádosti o povolení k pobytu (víza). Údaje musí být zadávány latinkou, přesně dle ID strany cestovního dokladu, který má cizinec hlášený na Ministerstvu vnitra jako aktuální cestovní doklad. Registrace uživatele, jehož cestovní doklad nebyl nahlášen Ministerstvu vnitra, není možná. Při zadávání jména a příjmení je nutné vynechat veškerou diakritiku, podobu těchto údajů naleznete ve strojově čitelné zóně Vašeho cestovního dokladu.
 4. Po registraci již není možné osobní údaje měnit. Výjimku tvoří okres / městská část místa hlášeného pobytu v České republice, e-mail, heslo a nepovinně uváděný telefonní kontakt.
 5. Uživatel vyplněním svých vlastních osobních údajů zároveň prohlašuje, že veškeré vyplňované údaje jsou správné a pravdivé. V opačném případě může být uživateli používání služby omezeno.
 6. Uživatel při registraci vystupuje výhradně sám za sebe. Zprostředkování registrace není možné. Registrace s uvedením a zneužitím osobních údajů jiné osoby může být považována za jednání v rozporu se zákony. V případě zjištění tohoto postupu bude předán podnět k šetření příslušným orgánům, popř. Policii ČR.
 7. V případě podezření na zneužití registračních údajů jinou osobou se může uživatel obrátit na správce aplikace, popř. Ministerstvo vnitra, a to buď osobně, nebo písemně.
 8. V případě neúspěšné validace (viz bod 11) zadaných údajů zůstávají zadaná osobní data v úložišti správce aplikace a případná validace těchto dat bude moci být provedena až příslušným pracovníkem Ministerstva vnitra na pobočkách odboru azylové a migrační politiky, a to na žádost tohoto uživatele. Do té doby nemůže registrovaný cizinec službu využívat. Pro případné objednání se na pobočku odboru azylové a migrační politiky může cizinec využít např. telefonickou objednávací linku.
 9. Registrovaný uživatel získá v aplikaci svůj vlastní účet, v rámci kterého může využívat služeb aplikace, provádět dovolenou správu, či mít přehled o jím učiněných rezervacích a úkonech. 
 10. Svůj účet může oprávněný uživatel zrušit doručením formuláře žádosti o zrušení účtu v aplikaci. Doručení je možné způsobem dle ust. §37 zák. č. 500/2004 Sb., např. doporučeně poštou či osobně na kontaktních pracovištích.
 11. Účet uživatele rovněž zaniká, pokud od posledního přihlášení uživatele uběhlo 5 let.
 12. Registrovaný uživatel může nejvýše jednou měsíčně měnit ve svém účtu údaj o místu svého bydliště v České republice. Dále může uživatel nejvýše jednou měsíčně měnit své odpovědi na otázky uvedené v registraci, které mají dopad na zařazení cizince do kategorie rodinného příslušníka občana Evropské unie (dle ust. § 15a zák. č. 326/1999 Sb.) popř. kategorie Student (povolení k pobytu za účelem studia dle ust. § 64 zák. č. 326/1999 Sb. akreditovaného oboru vysoké školy v České republice).  Bez omezení je pak možné měnit telefonní kontakt v České republice. V rámci každé této změny zároveň platí, že uživatel touto změnou prohlašuje, že nově uváděné údaje jsou správné a pravdivé. V opačném případě může být uživateli používání služby omezeno, resp. bude jím rezervovaný termín považován za neplatný.
 13. Registrovaný uživatel, který byl úspěšně ověřen v Cizineckém informačním systému, může používat službu rezervace termínu na pracovišti odboru azylové a migrační politiky. Pracoviště, která danou službu umožňují, jsou uvedena a průběžně aktualizována na webových stránkách Ministerstva vnitra. Pokud je dále uveden termín rezervace či rezervace termínu, je tím myšlena rezervace termínu v rámci aplikace. Na rezervaci termínu jinou formou se tato pravidla nevztahují.

Služba rezervace termínu

 1. Uživatel je na základě jím zadaných údajů přiřazen automaticky ke svému spádovému (určenému) pracovišti. Rezervace termínu je nepřenosná na jiné pracoviště. V případě, že je na pracovišti rezervován uživateli termín, nemůže být v daném termínu odbaven na pracovišti jiném. 
 2. Uživatel si rezervuje termín výhradně pro svou osobu, vyjma varianty uvedené v bodě 24. Rezervace termínu na jinou osobu je nepřenosná.
 3. Uživatel má možnost rezervovat termín v rámci jednoho pracoviště a jedné agendy pro sebe a své rodinné příslušníky v přímé vzestupné nebo sestupné linii. Na jiné rodinné příslušníky se tato výjimka nevztahuje.
 4. Rezervace termínu osobou, která zastupuje jinou osobu v rámci plné moci, není pro tuto zastupovanou osobu možná. Za osobu mladší 15 let jedná její zákonný zástupce.
 5. Rezervace termínu jsou závazné. Rezervaci je možné zrušit nejpozději 48 hodin před plánovaným termínem rezervace. Uživatel může svou rezervaci zrušit nejvýše deset krát v 90 dnech, kdy lhůta 90 dnů je počítána zpětně od data aktuálně rušené rezervace. V případě, že dojde k desátému zrušení rezervace, bude další rezervace termínu uživateli umožněna za 90 dnů o data zrušení této desáté rezervace.
 6. V případě, že se nedostavíte ve sjednaném termínu, aniž byste svou rezervaci zrušili v rámci aplikace, popř. nebude moci být taková rezervace již zrušena (doba kratší 48 hodin před termínem rezervace) a Vy se v tento termín nedostavíte, Vaše rezervace propadá. 
 7. V případě, že se v uplynulých 180 dnech od poslední propadlé rezervace bude jednat již o třetí takovouto rezervaci, bude Vám možnost rezervace dalšího termínu zablokována na dalších 180 dnů od data poslední propadlé rezervace.
 8. Každý uživatel může mít v období 60 dnů nejvýše 3 aktivní (neproběhlé) rezervace. Lhůta 60 dnů se počítá vždy od termínu první aktivní rezervace. Další rezervace nad rámec tohoto počtu nebude uživateli umožněna.
 9. Při každé úspěšné rezervaci termínu je uživateli generován unikátní PIN kód. Jedná se o 4 číselnou kombinaci, kterou je nutné zadat v rámci terminálu vyvolávacího systému na pracovišti, popř. nahlásit na příslušném pracovišti (Bližší informace jsou uvedeny v rámci instrukcí k pracovišti.), a to nejdříve 30 minut před plánovaným termínem a nejpozději 15 minut po plánovaném termínu. Na pozdější dostavení se nebude brán zřetele a rezervace tímto propadá, viz bod 27. 
 10. V rámci rezervace termínu si uživatel volí agendu, kterou bude na jemu určeném pracovišti řešit. Volba této agendy je závazná a nelze ji po uložení rezervace měnit. V případě, že se cizinec dostaví na pracoviště za účelem řešení jiné agendy, než pro kterou si rezervoval svůj termín, bude mu odbavení v tomto termínu odmítnuto a tento cizinec se zařadí do běžného pořadí klientů na pracovišti. Jeho odbavení za daných okolností bude moci proběhnout výhradně v kapacitních možnostech a úředních hodinách daného pracoviště.
 11. Uživatel si může zvolit právě jednu agendu, nicméně pokud to povaha projednávané věci dovolí, bude klient odbaven také případně v dalších agendách. Jako vzorový příklad je uvedena situace, kdy si uživatel rezervuje termín na podání žádosti o povolení k trvalému pobytu a v rámci řešení této agendy může nahlásit také změnu místa svého bydliště na území.
 12. V případě rezervace termínu v rozporu s výše uvedenými pravidly, zejména pak v případě uvedení nepravdivých údajů, či zprostředkování rezervovaného termínu jiné osobě, nebude brán na rezervovaný termín zřetel a tato rezervace bude zrušena bez náhrady.
 13. Čas uvedený v rezervovaném termínu je pro poskytovatele služby pouze orientační, neboť vzhledem ke složitosti agendy a různorodosti jednotlivých situací a správních řízení nelze relevantně limitovat délku trvání odbavování klientů. Odbavování tak může probíhat v rozmezí 30 – 60 minut od stanoveného termínu, resp. 30 – 60 minut od zadání PIN kódu do terminálu vyvolávacího systému na pracovišti.